MI: będą zmiany w składzie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

MI: będą zmiany w składzie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

W składzie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych nastąpią zmiany, gdyż 4--letnia kadencja trzech jej członków upływa we wtorek, a trzech kolejnych jeszcze w tym roku - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Jak podano, 6 października upływa kadencja Zbigniewa Drozdowskiego, Andrzeja Pussaka i Piotra Richtera, a w tym roku swoją kadencję zakończy także trzech innych członków PKBWL.

Resort przypomniał, że zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze, członków PKBWL powołuje minister właściwy do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji, na okres 4 lat.

Członkami PKBWL są specjaliści z zakresu prawa lotniczego, szkolenia lotniczego, ruchu lotniczego, eksploatacji lotniczej, a także inżynierowie - konstruktorzy lotniczy, posiadający odpowiednie wykształcenie wyższe oraz udokumentowaną minimum pięcioletnią praktykę w danej dziedzinie.

PKBWL działa jako organ niezależny na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE, ustawy Prawo lotnicze oraz z uwzględnieniem norm i zalecanych metod postępowania zawartych w Załączniku 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago 7 grudnia 1944 r. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś

 

Przeczytaj także