Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 r.

Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 r.

Projekt ustawy wydłużający działanie specustawy funduszowej do 31 grudnia 2023 r. przyjął we wtorek rząd - poinformowało CIR. Celem specustawy jest zniwelowanie negatywnego wpływu COVID-19 na realizację unijnych programów operacyjnych.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Według CIR, specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 r. Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy jedynie do 31 grudnia 2020 r.

Jak napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, specjalna ustawa funduszowa wprowadziła przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Ze względu na wyjątkowy charakter okoliczności, specustawa zawiera odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i rozliczania unijnych projektów.

Komunikat wskazuje, że wydłużenie działania specustawy funduszowej pozwoli sfinalizować wdrażanie maksymalnej liczby projektów w warunkach dobiegającej końca perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

CIR oceniło, że rozwiązanie to jest zbieżne z podejściem prezentowanym na poziomie Unii Europejskiej, która zamierza rozszerzyć czasowo zakres stosowania przepisów prawnych służących zwalczaniu skutków COVID-19 aż do końca 2023 r.

Jak podało Centrum, zaproponowano również rozwiązania pozwalające przyspieszyć przygotowanie programu finansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego Plus na zwalczanie deprywacji materialnej. Społeczno-gospodarcze skutki COVID-19 mogą bowiem zwiększać ryzyko wystąpienia czy pogłębienia zjawiska ubóstwa.

Według komunikatu, wprowadzono nowy instrument polityki rozwoju, tj. plan rozwojowy określający reformy i inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej. Chodzi o łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu oraz wzmocnienie zrównoważonego rozwoju kraju.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Obowiązująca specustawa funduszowa przewiduje m.in. możliwość uznania za kwalifikowane wydatki na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach. Pozwala też na wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność i wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności.

Ustawa daje także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących oraz kontroli i audytów. Ponadto, w przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie oceny "zza biurka", będzie można je zawiesić.

Przepisy przewidują możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji. Uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie ma nie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś

Przeczytaj także