Kariery absolwentów szkół ponadpodstawowych będą monitorowane

Kariery absolwentów szkół ponadpodstawowych będą monitorowane

Przebieg kariery edukacyjnej i zawodowej absolwentów szkół ponadpodstawowych, w tym szkół prowadzących kształcenie zawodowe, ma być regularnie monitorowany - wynika z projektu nowelizacji Prawa oświatowego i innych ustaw skierowanego do konsultacji społecznych.

Monitoring karier absolwentów ma być prowadzony na podstawie danych z systemu informacji oświatowej, danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, a także informacji gromadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek.

Za opracowanie wyników monitoringu będzie odpowiedzialny Instytut Badań Edukacyjnych. Na etapie analizy z danych będą usuwane numery PESEL. W uzasadnieniu do projektu zapewniono, że wyniki analiz będą udostępniane w formie zbiorczych zestawień zapewniających pełną anonimowość absolwentów objętych monitoringiem karier.

W uzasadnieniu podkreślono, że w Polsce brakuje szczegółowych i rzetelnych informacji na temat karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Prowadzony jest jedynie systematyczny monitoring ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. "Aby uzyskać kompletny obraz procesu przechodzenia z edukacji na rynek pracy, konieczne jest uzupełnienie go o rozwiązanie, które pozwalałoby monitorować kariery absolwentów szkół ponadpodstawowych: branżowych szkół I i II stopnia, techników i szkół policealnych, liceów ogólnokształcących oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy" - wskazano.

Zwrócono uwagę, że wprowadzenie monitoringu losów absolwentów zapewni cykliczną, rzetelną informację dotyczącą ich karier zawodowych (praca, wynagrodzenia) i edukacyjnych (kontynuowanie nauki w systemie oświaty lub w szkolnictwie wyższym). To z kolei pozwoli na lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, a także wsparcie osób młodych na rynku pracy. Informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy absolwentów określonych typów szkół i zawodów mogą być również wykorzystywane do zachęcania uczniów do kontynuowania edukacji w szkolnictwie branżowym.

Konsultacje proponowanych przepisów potrwają 21 dni. Monitorowanie karier absolwentów ma być wdrożone w 2021 r. Aby było to możliwe, nowelizacja ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

 

Przeczytaj także