Nauka zdalna w klasach IV-VIII i w szkołach średnich przedłużona do 4 lutego

Nauka zdalna w klasach IV-VIII i w szkołach średnich przedłużona do 4 lutego

Nauka zdalnej w klasach IV-VIII szkół i szkół średnich jest przedłużona do 14 zmian, zmieniają się zasady zdalnej na terenie szkoły dla uczniów, którzy nie mogą się uczyć w domu. Najmłodsi uczniowie nadal uczą się stacjonarnie.

W poniedziałek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra i nauki w sprawie czasowego regulowania jednostek systemu oświaty w życie nowelizacja rozporządzenia ministra i nauki w sprawie czasowego badania środków kontroli systemu oświaty w życie nowelizacja, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nią do 14 lutego powiększone zostało zdalne nauczanie dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Do 14 lutego zawieszone jest też nadal nadal nadal stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

Nauka młodszych uczniów pozostaje bez zmian. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, nadal będą uczyć się w tym trybie. Wiadomości w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, będą obywały się stacjonarnie.

Postanowienia dotyczące przepisów dotyczących organizacji nauki zdalnej na szkoły.

Zgodnie z nowelą, dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić naukę zdalną na terenie szkoły uczniom, klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Takiego obowiązku od poniedziałku dyrektor nie ma wobec innych uczniów. W noweli zapisano, że w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie mają możliwości nauki zdalnej w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

W nowelizacji zapisano też, że dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Nadal obowiązują pewne wyjątki dotyczące ograniczenia nauczania stacjonarnego wprowadzone poprzednimi nowelami rozporządzenia.

Ośrodki specjalne szkół specjalnych, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, ośrodkach leków i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, mogą decydować o etapie nauczania i prowadzenia zajęć.

Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy również szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych specjalnych specjalnych ośrodków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.

Studia też być planowane z zachowaniem reżimu sanitarnego zajęcia i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być w ramach kontroli dostępu do środków społecznych, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół kształcących kształcenie zawodowe, centrów kształcących oraz placówek kształcących kształcenie realizującego naukę podstawową.

Praktyki zawodowe w zawodach morskich, ze względu na swój specyfikę, nie sformułowanie ograniczeniu w zakresie zakresu dopuszczalnej liczby godzin.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe jest także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Również szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego może być realizowane w formie stacjonarnej, tj. w miejscu jego prowadzenia.

Dyrektorzy szkół mogą organizować uczniom klas VIII i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach oraz udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce, do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Ze względu na zalecenia epidemiczne, zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkół i szkół średnich zostały zawieszone od 26 października ub.r. W jej miejsce wprowadzono naukę zdalną. Od 9 listopada zawieszona była też w klasach I-III szkół nauka. Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmuje przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach głównych i innych form wychowania przedszkolnego. Tam zajęcia stacjonarne cały czas są oświetlone od końca maja ub.r. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Przeczytaj także