Tegoroczny egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty

Tegoroczny egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotowuje Vademeca dla nauczycieli o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnego w związku ze zmianami w wymaganiach, jakie będą obowiązywać w 2021 r. Vademeca do kilku przedmiotów są już dostępne dla nauczycieli, kolejne są przygotowywane.

Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wymagania egzaminacyjne zostały opracowana przez zespoły ekspertów powołanych przez ministra edukacji i nauki. W skład każdego zespołu wchodził nauczyciel danego przedmiotu, nauczyciel akademicki i ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wymagania stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Ogłoszone zostały one w formie załączników do rozporządzenia ministra edukacji i nauki dotyczącego formuły egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, jaka będzie obowiązywać w 2021 r.

Aby pomóc nauczycielom w przygotowaniu uczniów do egzaminów Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotowuje dwa zestawy zeszytów przedmiotowych: "Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela" i "Egzamin maturalny w 2021 r. Vademecum nauczyciela". Są one przygotowywane przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021r.

Do każdego przedmiotu egzaminacyjnego przygotowano osobny zeszyt. Zawiera on zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy.

Opracowane już są zeszyty-vademeca egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, z języka angielskiego i języka niemieckiego, a także vademecum dotyczące matury z historii. Są one dostępne w formie pdf. na stronie internetowej ORE.

Ośrodek Rozwoju Edukacji podaje, że wkrótce pojawi się zeszyt dotyczący egzaminy ósmoklasisty z matematyki, a także kolejne vademeca maturalne. Pełen zestaw vademeców maturalnych obejmować będzie zeszyty do 11 przedmiotów egzaminacyjnych zdawanych na maturze.

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego (do wyboru są: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański i włoski).

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym).

W 2021 r. abiturienci nie będą musieli przystąpić do obligatoryjnego dotąd jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni tak jak dotąd będą mogli przystąpić do sześciu takich egzaminów (egzaminy te są przeprowadzane tylko na jednym na poziomie - rozszerzonym, stąd w tej grupie są też przedmioty, z których egzaminy na poziomie podstawowym są obowiązkowe).

Nie będzie też na maturze obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko dla tych abiturientów, którzy potrzebują wyników z tych egzaminów do rekrutacji na studia zagranicą.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest instytucją podległą Ministerstwu Edukacji i Nauki. Powstał 1 stycznia 2010 r. po połączeniu Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Jego celem jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań oraz wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. (PAP)

Przeczytaj także