Braki w polskiej ochronie środowiska przed hałasem

Braki w polskiej ochronie środowiska przed hałasem

Podejmiemy wszelkie działania w celu pełnej realizacji wymagań KE w zakresie programów ochrony środowiska przed hałasem - przekazało w piątek Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort wskazał, że z 1399 odcinków głównych dróg, programy sporządzono dla 1099 a także dla 85 linii kolejowych ze 110.

Komisja Europejska podjęła w czwartek decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE "w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy w sprawie hałasu". Według KE Polska nie odniosła się do obaw wyrażonych w uzasadnionej opinii Komisji, w efekcie, czego kieruje ona sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jak przekazało PAP Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dołoży ono "wszelkich starań w celu uzupełnia braków wynikających z nieprawidłowej transpozycji Dyrektywy z 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku".

"Zostaną również podjęte wszelkie możliwe działania w celu pełnej realizacji wymagań Komisji w następnym cyklu sporządzania strategicznych map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem" - podkreślił resort.

Jak przypomniał, 24 stycznia 2019 r., Komisja Europejska skierowała uzasadnioną opinię w sprawie uchybienia nr 2017/2068 dotyczącego nieprawidłowej transpozycji Dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. W celu usunięcia braków wskazanych przez Komisję Europejską w tym piśmie, dokonano nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz aktualizacji streszczeń programów ochrony środowiska, przekazanych Komisji.

"Polska sporządziła programy ochrony środowiska dla 85 odcinków głównych linii kolejowych, z całkowitej liczby 110 odcinków, 14 odcinków nie zostało objętych programami ochrony środowiska, natomiast 11 odcinków znajduje się w obrębie miasta Warszawa, dla którego sporządzono program ochrony środowiska" - podano.

Z całkowitej liczby 1399 odcinków głównych dróg, sporządzono programy ochrony środowiska dla 1099 odcinków, 16 odcinków w okresie sporządzania programów było w trakcie przebudowy, natomiast dla 284 odcinków nie zostały sporządzone programy - czytamy.

Resort klimatu wskazał, że 14 listopada 2019 r., weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 2087), która usunęła uchybienia w transpozycji Dyrektywy 2002/49/WE, w celu zapewnienia właściwej realizacji strategicznych map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem.

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że "polskie prawo krajowe nie gwarantuje ustanowienia planów działań (w celu zwalczania hałasu - PAP), które są wymagane na mocy dyrektywy niezależnie od tego, czy na danym terenie przekroczone są dopuszczalne wartości hałasu". Według KE, wciąż brakuje planów działania dla 20 głównych odcinków kolejowych i 290 głównych odcinków dróg, pomimo upływu terminu na przyjęcie takich planów działania. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

 

Przeczytaj także