Zamiar przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej Agora S.A.

Zamiar przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej Agora S.A.

Raport bieżący 40/2020

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Agora"), w nawiązaniu do komunikatu giełdowego 35/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz 6/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. informuje, iż w dniu 12 listopada 2020 r. podjął uchwałę o zamiarze przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej ("PGK"), w skład której wejdą Agora oraz następujące spółki zależne: Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o., Agora TC Sp. z o.o., Plan D Sp. z o.o., Helios S.A., AMS S.A., Yieldbird Sp. z o.o. oraz Plan A Sp. z o.o. oraz o podpisaniu umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania PGK.

Przedłużenie okresu funkcjonowania PGK planowane jest do 31 grudnia 2021 r. i wiązało się z szeregiem wymogów formalnych, w tym zebrania szeregu zgód korporacyjnych oraz złożeniem wniosku o rejestrację przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.

W umowie o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej Agora została wskazana jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordynacji podatkowej. Umowa o przedłużeniu okresu funkcjonowania PGK została zawarta na okres do 31 grudnia 2021 roku.

Spółka szacuje, że przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej może spowodować przewidziane przepisami prawa obniżenie zobowiązania podatkowego grupy o około

5 mln zł w 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

 

Przeczytaj także