Rząd chce zmniejszyć skalę oszustw w branży jubilerskiej

Rząd chce zmniejszyć skalę oszustw w branży jubilerskiej

Ukrócenie oszustw w branży jubilerskiej polegających na wprowadzeniu do obrotu wyrobów z metali nieszlachetnych zamiast wyrobów z metali szlachetnych, a także poprawienie nadzoru nad rynkiem obrotu wyrobami z metali szlachetnych zakłada projekt ustawy przygotowany m.in. przez MRPiT.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustaw Prawo probiercze oraz Prawo o miarach, który w piątek ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt opracowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a także prezes Głównego Urzędu Miar, Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie i Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

Autorzy projektu przekazali, że uwzględnia on postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców branży złotniczej, współpracujących z krajowymi urzędami probierczymi w utworzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Miar Zespole ds. probiernictwa.

Projekt ma na celu m.in.: zwiększenie skuteczności kontroli probierczych; umożliwienie urzędom probierczym prowadzenia działalności badawczej w zakresie doskonalenia metod badania stopów metali szlachetnych oraz sposobów oznaczania wyrobów wykonanych z takich stopów; uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy; usprawnienie procedur związanych z wykonywaniem czynności probierczych i poborem opłat za te czynności, a także ułatwienie egzekucji opłat za czynności organów administracji miar.

Jak wskazali projektodawcy, branża złotnicza zwróciła uwagę m.in. na problemy związane z niedostatecznym nadzorem nad rynkiem obrotu wyrobami z metali szlachetnych.

"W obrocie znajduje się dużo wyrobów nieoznaczonych cechami probierczymi. Niezgłoszenie ich przez przedsiębiorców do urzędów probierczych do zbadania i oznaczenia cechami probierczymi powoduje negatywne konsekwencje" - czytamy. Jak dodano, w przypadku nabywców wyrobów wiąże się to z narażeniem ich na zakup nieskontrolowanych wyrobów o niewiadomych próbach, mogących zawierać w składzie substancje niebezpieczne (nikiel, kadm). Dla budżetu państwa – którego dochody w takich przypadkach są zmniejszone o wysokość nieuiszczonej opłaty probierczej oraz – bardzo często – o niezapłacony podatek, bowiem wyroby niezgłoszone do badania i oznaczania w urzędzie probierczym sprzedawane są także poza ewidencją urzędów skarbowych.

"Podczas sprzedaży dokonywanej w branży jubilerskiej zdarzają się też oszustwa polegające na wprowadzeniu do obrotu wyrobów z metali nieszlachetnych zamiast wyrobów z metali szlachetnych. Proponowane w nowelizacji rozwiązania mają zmniejszyć skalę tych negatywnych zjawisk" - napisano.

Dodatkowo w planowanej nowelizacji ustawy uwzględniono wskazaną przez Najwyższą Izbę Kontroli zmianę w ustawie z 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach dotyczącą wyceny i windykacji należności niepodatkowych Skarbu Państwa.

"Aktualnie ustawa – Prawo o miarach nie daje możliwości pobierania wynagrodzenia za świadczone usługi metrologiczne przed ich faktycznym wykonaniem, określa jedynie terminy, w których wnioskodawca powinien uiścić opłaty. Główny Urząd Miar nie może odmówić wykonania czynności urzędowych nawet w stosunku do podmiotu zalegającego z wnoszeniem opłat za uprzednio wykonane czynności urzędowe, ponieważ ustawa nie pozwala na pobieranie z góry opłat za ich wykonanie. Taki stan prawny sprawia, że podmiot, który nie ma majątku pozwalającego na skuteczne dochodzenie od niego należności Skarbu Państwa, może wnioskować o prowadzenie kolejnych czynności urzędowych, a administracja miar jest zobowiązana je wykonać" - wyjaśniono. W efekcie prowadzi to do powstawania kolejnych niemożliwych do wyegzekwowania należności - dodano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2021 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

 

Przeczytaj także