61 proc. Polaków pesymistycznie o zmianach w kraju

61 proc. Polaków pesymistycznie o zmianach w kraju

61 proc. badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian w Polsce, 23 proc. patrzy na nie pozytywnie – wynika z opublikowanego w czwartek raportu z sondażu Kantaru. 16 proc. ankietowanych nie potrafiło ocenić biegu spraw.

W raporcie z badań wskazano, że porównaniu ze styczniem zauważalny jest wzrost odsetka osób, które pozytywnie oceniają kierunek biegu spraw (o 4 punkty procentowe) i spadek odsetka osób oceniających ten aspekt negatywnie (o 5 punktów procentowych). W przypadku odsetka osób niemających zdania na ten temat zanotowano wzrost o jeden punkt.

Badanie pokazało, że trzech na czterech Polaków (75 proc.) jest zdania, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu, przy czym większość z nich (43 proc. ogółu) uważa, że jest to lekki kryzys, a przekonanie o głębokim kryzysie wyraża 32 proc. badanych.

Polacy pozytywnie nastawieni do stanu polskiej gospodarki stanowią 18 proc. respondentów. Ich zdaniem jest ona w stanie powolnego (16 proc. ogółu) lub dynamicznego (2 proc. ogółu) rozwoju. 7 proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

W porównaniu z wynikami ze stycznia odsetek badanych, którzy są zdania, że gospodarka jest w kryzysie zmniejszył się o 4 punkty procentowe. Odsetek osób, które twierdzą, że polska gospodarka się rozwija, wzrósł o 3 punkty procentowe, a udział osób, którzy nie mają zdania na ten temat wzrósł o jeden punkt procentowy.

31 proc. ankietowanych jest zdania, że w najbliższych trzech latach materialne warunki życia w kraju się nie zmienią. 18 proc. badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia, przy czym według 17 proc. będzie to pewna poprawa, a według 1 proc. nastąpi wyraźna poprawa.

44 proc. Polaków wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 14 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 30 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. 7 proc. osób nie ma opinii na ten temat.

W porównaniu z wynikami ze stycznia opinie Polaków niewiele się zmieniły. Wzrósł odsetek osób twierdzących, że nastąpi poprawa (o 2 punkty procentowe). Spadł za to procent osób twierdzących, że nastąpi pogorszenie się materialnych warunków życia (o 2 punkty procentowe). Nie zmieniły się odsetki badanych przewidujących brak zmian oraz niepotrafiących wyrazić swojego zdania

W raporcie z badań wskazano, że stopa bezrobocia w Polsce od ponad czterech lat (od czerwca 2016 r.) utrzymuje się na najniższym poziomie w ostatnich 25 latach. Jednakże sytuacja związana z epidemią częściowo zmieniła sytuację na rynku pracy i możliwość jej znalezienia.

39 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. 35 proc. jest zdania, że można ją znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 4 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę.

50 proc. Polaków pesymistycznie patrzy na rynek pracy: 43 proc. badanych uważa, że trudno znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 7 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe.

11 proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie.

W stosunku do wyników ze stycznia nie zmieniły się opinie Polaków o rynku pracy. O punkt procentowy wzrósł odsetek osób negatywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce, a procent badanych niemających na ten temat zdania spadł o punkt procentowy.

Badanie przeprowadzono między 5 a 10 lutego br. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1012 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

Przeczytaj także