GZM szuka pomysłów na poprawę jakości życia osób starszych

GZM szuka pomysłów na poprawę jakości życia osób starszych

Pod hasłem Metropolitalnej Inicjatywy Senioralnej działająca w centralnej części woj. śląskiego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prowadzi nabór pomysłów na projekty adresowane do seniorów. Chodzi o wsparcie dla usług, które wpłyną na poprawę jakości ich życia w GZM.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja – mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu – zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest działanie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.

"Liczymy, że dzięki Metropolitalnej Inicjatywie Senioralnej uda nam się wypracować projekty ponadlokalne, które pobudzą aktywność osób starszych, poprawią ich mobilność i szeroko rozumianą jakość życia" – powiedział cytowany w czwartkowej informacji Metropolii wiceprzewodniczący jej zarządu Grzegorz Podlewski

Jak uściślił, celem pilotażowego programu Metropolitalna Inicjatywa Senioralna ma być wsparcie dla usług, które wpłyną na poprawę jakości życia osób starszych w Metropolii. Zgłoszenia do końca października br. mogą przesyłać mieszkańcy powyżej 60 lat, organizacje pozarządowe, rady seniorów i uniwersytety trzeciego wieku z obszaru GZM.

W informacji uściślono, że zgłaszanym pomysłem może być każda inicjatywa skierowana od seniorów i do seniorów. Chodzi o tzw. projekty miękkie, jak wizyty studyjne, warsztaty, spotkania. Pomysły mogą dotyczyć takich obszarów, jak transport i przestrzeń, wolontariat, zatrudnienie i doradztwo, obywatelskość i decydowanie, a także wiedza i nauka.

Są to obszary tematyczne, którymi zajmuje się powołany w 2019 r. metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej. W jego skład wchodzą przedstawiciele seniorów, miast i gmin GZM, organizacji pozarządowych oraz świata nauki.

Projekt przewiduje realizację przez GZM dwóch inicjatyw o charakterze ponadlokalnym. Zgłoszenia do niego zostaną poddane weryfikacji merytorycznej koordynatorów projektu. Przy ocenie pomysłów będą brane pod uwagę kryteria: unikalności i wyjątkowości, szacunkowego kosztu i czasu realizacji, a także spójność z programem działań strategicznych GZM do 2022 r.

Lista inicjatyw, które otrzymają rekomendacje, zostanie opublikowana do 31 grudnia br. Autorzy wyróżnionych zgłoszeń otrzymają wyróżnienia i nagrody rzeczowe.

Jednym z pierwszych efektów działań metropolitalnego zespołu ds. polityki senioralnej stał się poradnik "Metropolia przyjazna seniorom", dostępny m.in. na stronach GZM.

Jesienią ub. roku GZM rozpoczęła też pracę nad dokumentem "Standardy dostępności ruchu pieszych w miastach i gminach GZM". W prace zaangażowany został zespół architektów, a stowarzyszenie Bona Fides podjęło zadanie wciągnięcie w przygotowywanie dokumentu różnych grup interesu, jak środowiska seniorów czy osób z niepełnosprawnościami.(PAP)

Autor: Mateusz Babak

Przeczytaj także