Eksperci: nie odraczajmy diagnostyki i leczenia przeciwnowotworowego z powodu nowej fali zakażeń

Eksperci: nie odraczajmy diagnostyki i leczenia przeciwnowotworowego z powodu nowej fali zakażeń

Onkolodzy i organizacje pacjentów apelują, żeby z powodu nowej fali zakażeń koronawirusem pacjenci nie odraczali diagnostyki i leczenia przeciwnowotworowego. Należy kontynuować rozpoczętą terapię. Dla zdrowia wielu osób zaniechanie tego może być groźniejsze niż skutki pandemii COVID-19.

W ostatnich dniach wykrywanych jest w naszym kraju więcej zakażeń wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2 niż kilka tygodni wcześniej. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w minionej doby zakażenie to zdiagnozowano testami genetycznymi u prawie 4,4 tys. osób, a dzień wcześniej – u około 4,2 tys. W piątek odnotowano rekordową jak na razie liczbę 5,3 tys. zakażeń.

Onkolodzy i organizacje pacjentów obawiają się zatem, że część pacjentów może z tego powodu się zniechęcić do badań diagnostycznych oraz leczenia w razie wykrycia choroby nowotworowej. Tak było w czasie lockdowenu, kiedy spadla liczba wydawanych kart DiLO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego).

„Apelujemy do chorych, aby nie czekali na koniec pandemii, poniewaz˙ rak nie czeka. Diagnostyki i leczenia nowotworów nie moz˙na odkładac´ na póz´niej. Opóz´nienie rozpoznania i rozpocze?cia terapii pogarsza szanse? wyleczenia” – przekonuje w informacji przekazanej PAP prof. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnos´la?skiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Według raportu „Onkologia w dobie COVID 19”, przygotowany przez Fundacje? Onkologia 2025, w kwietniu i w maju 2020 w województwach s´la?skim, mazowieckim i warmin´sko – mazurskim liczba wykonywanych mammografii spadła o ponad 90 proc., a cytologii o 85-95 proc.

Niepokojące są też dane Narodowego Funduszu Zdrowia: w okresie od 1 stycznia do 11 wrzes´nia 2020 r. wydano o 16 300 kart DiLO - mniej, niz˙ w tym samym okresie 2019 r., co oznacza spadek o około 25 proc.

Eksperci obawiają się, że prawie połowa pacjentów trafiła lub trafi póz´niej niz˙ powinna na pierwsze wizyty do onkologa, chirurga onkologicznego lub radioterapeuty. Z tego powodu liczba zgonów z powodu chorób nowotworowych moz˙e wzrosna?c´ nawet o 20 proc.

„Hasło „Zostan´ w domu” nie dotyczy osób z objawami moga?cymi miec´ zwia?zek z nowotworem oraz chorych w czasie leczenia przeciwnowotworowego. W chorobach nowotworowych czas ma ogromne znaczenie, dlatego priorytetem jest utrzymanie diagnostyki i terapii” – tłumaczy prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Mie?kkich, Kos´ci i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii zapewnia, że personel placówek onkologicznych dokłada wszelkich staran´, aby zapewnic´ pacjentom jak najwie?ksze bezpieczen´stwo.

„W zwia?zku z pandemia? Ministerstwo Zdrowia wprowadziło system teleporad, które w niektórych przypadkach, równiez˙ w konsultacji chorych onkologicznie sa? przydatne. Podczas konsultacji telefonicznej pacjent moz˙e porozmawiac´ z lekarzem o niepokoja?cych go objawach oraz uzyskac´ wskazówki co do dalszego poste?powania. Powróciły równiez˙ badania profilaktyczne, do których gora?co zache?camy” – dodaje.

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Onkologicznego wszystkie placówki onkologiczne wprowadziły szczególne zasady i s´rodki ostroz˙nos´ci: pomiar temperatury ciała wykonywany wszystkim wchodza?cym (zarówno pacjentom jak i personelowi medycznemu), przejs´cia przez specjalne s´luzy, skracanie czasu pobytu w placówce i hospitalizacji do niezbe?dnego minimum, znacza?ce ograniczenie odwiedzin i pobytu w placówkach osób towarzysza?cych pacjentom.

„Chciałabym podkres´lic´, z˙e os´rodki onkologiczne funkcjonuja? nieprzerwanie i czekaja? na chorych, a w chwili obecnej obserwujemy nawet skrócenie kolejek, na przykład do badan´ obrazowych. Warto zauwaz˙yc´, z˙e spadek zgłaszalnos´ci do os´rodków onkologicznych nie wynika jedynie z winy pacjentów - z niektórych regionów Polski otrzymujemy od pacjentów informacje o utrudnionym doste?pie do lekarza pierwszego kontaktu i innych specjalizacji, ale takz˙e do niektórych procedur diagnostycznych” – podkres´la Anna Kupiecka, prezes Fundacji Onkocafe - Razem Lepiej, przewodnicza?ca Prezydium All.Can Polska.

Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, członek Prezydium All.Can Polska Szymon Chrostowski namawia, żeby mimo trudnos´ci, z którymi spotykaja? sie? pacjenci chca?cy umówic´ sie? na badania, nie nalez˙y sie? znieche?cac´, tylko szukac´ miejsca, w którym czas na jego realizacje? be?dzie jak najkrótszy.

Dodaje on, że warto skorzystac´ z całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta pod numerem 800-190-590. Za jej pośrednictwem moz˙na uzyskac´ informacje o lokalizacji najbliz˙szego szpitala oraz najszybszym doste?pie do wybranego s´wiadczenia.

„Pod tym numerem moz˙na tez˙ zgłaszac´ wszelkie nieprawidłowos´ci w działaniu placówek. Dodatkowo informacje na temat programów profilaktyki onkologicznej moz˙na znalez´c´ na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl oraz www.pacjent.gov.pl. Informacje o adresach, lokalizacjach, telefonach i godzinach otwarcia placówek, które realizuja? badania w ramach programów profilaktyki moz˙na znalez´c´ na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta” – informuje Szymon Chrostowski. (PAP)