Post-ESMO: Najważniejsze doniesienia z kongresu ESMO 2020

Post-ESMO: Najważniejsze doniesienia z kongresu ESMO 2020

Co to oznacza dla polskiego pacjenta onkologicznego? Czy leki najbardziej oczekiwane przez ekspertów i pacjentów znajdą się na listopadowej liście leków refundowanych?

Doniesienia z tegorocznego kongresu zostały przedstawione podczas konferencji zorganizowanej przez Modern Healthcare Institute oraz Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Najważniejsze terapie i perspektywy ich dostępności dla polskiego pacjenta zostały zaprezentowane przez ekspertów klinicznych: prof. Macieja Krzakowskiego - konsultanta krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej, dr hab. Radosława Mądrego, dr hab. Barbarę Radecką i dr Iwonę Skoneczną. Dyskusja, która wywiązała się po prezentacjach, dotyczyła rzeczywistej wartości terapii onkologicznych oraz perspektywy ich dostępności dla polskiego pacjenta. Każdy z mówców miał wolny wybór w selekcji najważniejszych ich zdaniem doniesień zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Prof. Maciej Krzakowski zwrócił uwagę na przełomy w leczeniu ozymertinibem u chorych na raka płuca po resekcji miąższu płucnego z mutacją w genie EGFR, jak i durwalumabem po jednoczesnej radio i chemioterapii, prowadzonym z intencją wyleczenia radykalnego. Dr hab. Barbara Radecka potwierdziła, że po raz pierwszy od ponad 20 lat obserwujemy postęp w leczeniu luminalnego, wczesnego raka piersi. Dr hab. Radosław Mądry podkreślił z kolei, że w ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w zakresie diagnostyki molekularnej oraz leczenia raka jajnika, zwłaszcza w grupie pacjentek z mutacją genową BRCA1/2, a dr Iwona Skoneczna zaapelowała o konieczność wprowadzenia terapii hormonalnych na wczesnym etapie leczenia raka prostaty.

Kontekstem do dyskusji między prelegentami był opracowany przez Modern Healthcare Institute raport „Rozwój terapii lekowych w leczeniu chorych na nowotwory. Nowości. Innowacje. Przełomy” na temat przełomowości i istotności terapii onkologicznych oraz kryteriów ich mierzenia, jako potencjalnych wskazówek refundacyjnych. Eksperci nie po raz pierwszy podkreślili kluczowe kwestie wymagające szybkich decyzji i zmian systemowych. Zwrócili uwagę na zaniedbane obszary terapeutyczne, kryterium płacenia za efekt (a nie suche porównywanie samych kosztów), wskazali kryteria oceny innowacji oraz zarekomendowali szybką ścieżkę refundacyjną dla priorytetowych terapii.

Potwierdzili też, w ślad za wnioskami ekspertów podczas kongresu ESMO, że ze względu na dobro pacjentów terapie z potwierdzoną skutecznością nie powinny czekać w kolejce refundacyjnej. Tym bardziej, że niektóre z nich, w tym omawiane na spotkaniu leki w raku płuca (durwalumab i ozymertynib), zostały już pozytywnie zaopiniowane przez AOTMiT.(PAP)

Zapis konferencji dostępny jest pod poniższym linkiem: http://r.dcs.redcdn.pl/http/o2/GPWMedia/video/klient/20201016_pap.mp4

Źródło informacji: Modern Healthcare Institute