TEMAT NR 1 NA ŚWIECIE - przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

TEMAT NR 1 NA ŚWIECIE - przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Niemal wszyscy na świecie są zgodni co do tego, że klimat na Ziemi ociepla się, a niebagatelny wpływ na to ma człowiek: ekosystemy i gleby podlegają erozji, przesuszeniu i wyjałowieniu, a w konsekwencji utracie produktywności. Modyfikujemy środowisko przyrodnicze w sposób który uniemożliwia jego adaptację do zachodzących zmian klimatu a cenę jaką zapłacimy to przetrwanie, konflikty o wodę, żywność i zasoby naturalne. Polskie społeczeństwo już od lat ponosi straty związane z kryzysem klimatycznym. Dotyczy to głównie rolnictwa dla którego dotkliwe są letnie susze i wiosenne przymrozki. W efekcie anomalie pogodowe powodują podwyżki cen żywności, które w pierwszej kolejności dotykają najuboższych mieszkańców miast. Problem klimatyczny dotyczy każdego miejsca na ziemi, a w przypadku kryzysu klimatycznego brakuje zintegrowanego działania organów państwowych koncentrujących się na niwelowaniu skutków ocieplenia klimatycznego, doskonale zdając sobie sprawę, że jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania powstrzymujące rosnące zmiany klimatu to w ciągu najbliższych 30 lat, miliony ludzi opuści swoje tereny i będzie to największa fala migracyjna w historii świata, co z kolei doprowadzi do konfliktów zbrojnych, napięć społecznych a nawet upadku państw.

earth 4669629 1920

 

„Gdy dochodzi do katastrofy naturalnej, śmiertelne żniwo powodzi, głodu czy zawalonych budynków to tylko początek listy ofiar: choroby i dolegliwości, które są ich następstwem, niosą czasem o wiele większe szkody. W miarę jak rośnie globalna temperatura i poziom mórz, wzmaga się również częstotliwość i intensywność katastrof naturalnych. Wraz z nimi rośnie zaś ryzyko śmiertelnych epidemii i chorób endemicznych. Zmiany klimatu są największym zagrożeniem humanitarnym, ekonomicznym i ekologicznym dla współczesnego świata. Już w tej chwili w stosunku do ery przedindustrialnej średnia globalna temperatura podniosła się o 0,7 o C. Już w wyniku tej zmiany rocznie na świecie umiera 150.000 osób; miliony ludzi cierpią z powodu takich konsekwencji zmian klimatu, jak podnoszenie się poziomu wód, erozja wybrzeży, częstsze susze, powodzie, pożary lasów. Coraz częściej występujące gwałtowne zjawiska pogodowe szkodzą też rolnictwu i tym samym zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie. Jeśli człowiek nie podejmie natychmiastowych działań dla obniżenia emisji gazów cieplarnianych, zmiany klimatu będą przyspieszać. Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC) alarmuje, że jeśli średnia globalna temperatura podniesie się o więcej niż 2 o C, konsekwencje dla świata będą katastrofalne. Jedną z nich będzie deficyt wody, który dotknie ponad 3 miliardy ludzi, a więc blisko połowę obecnej ludności świata” - mówią eksperci przy ONZ.

forest fires 2930096 1280

Kraje Europy Zachodniej czeka napływ milionów migrantów w poszukiwaniu wody żywności i domu co z kolei przyniesie Europejczkom niewyobrażalne dotąd konsekwencje ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe.

Liczbę potencjalnych uchodźców klimatycznych do roku 2050 eksperci szacują na 250 mln osób. Już w ostatnich 6 latach obserwujemy rosnącą liczbę uchodźców klimatycznych, którzy wyjeżdżają ze swoich rodzinnych stron z powodu narastających upałów i pustynnienia czy powodzi powodowanych przez coraz gwałtowniejsze monsuny. Inni szukają nowego miejsca do życia, ponieważ z powodu zmniejszania się lodowców, nie mają dostępu do wody. Do roku 2050 kolejne 130 mln Azjatów czeka głód, a do 2100r. plony upraw w Afryce mają spaść aż o 90 procent. Początkowo ludzie będą przemieszczać się w obrębie swojego kraju, opuszczając wsie i tereny nadbrzeżne i przenosić się do miast, które są mniej zależne od pogody. Spowoduje to gwałtowny wzrost liczby ludności w miastach a w konsekwencji brak pracy i środków do życia.

woman 671909 1920

Czy stać nas dzisiaj na solidarność klimatyczną i podjęcie odpowiedzialnych działań globalnych wykraczających poza granice własnych państw. Na pewno tak, kraje muszą być jednomyślne i konsekwentne w działaniach dotyczących światowych emisji gazów cieplarnianych, które w roku 2050 muszą spać co najmniej o połowę, muszą skoncentrować się na działaniach prowadzących do wzmocnienia zdolności adaptacyjnych na zmiany klimatyczne we wszystkich krajach, włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych strategii politycznych, zwiększyć poziom edukacji i świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Przede wszystkich wywiązać się ze zobowiązania państw rozwiniętych będącymi stronami Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change) do zmobilizowania 100 miliardów USD rocznie do 2020 roku, pochodzących z różnych źródeł, na potrzeby krajów rozwijających się na znaczące działania mające łagodzić skutki zmian klimatycznych, przejrzysty proces implementacji działań oraz w pełni uruchomić Zielony Funduszu Klimatyczny (Green Climate Fund) poprzez jego jak najszybszą kapitalizację.